OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – OGÓLNY PH AMJADI INTERNATIONAL POL SP. Z O.O. SP. K.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest PH AMJADI INTERNATIONAL POL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kaszczorze (64-234) Przemęt, ul. Brzoskwiniowa 7, NIP: 923 165 39 36, KRS: 0000301787, zwana dalej Administratorem.

 

2. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z nami na podany powyżej adres pocztowy bądź drogą e-mailową na adres: rodo@amjadi.com.

 

3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE ORAZ W JAKIM CELU?

Administrator przetwarza dane osobowe związane z prowadzoną działalnością, tj.:

3.1. ZGODA: na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została ona wyrażona bądź na adres e-mailowy, przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przed jej cofnięciem.

3.2. OFERTOWANIE I UMOWA: w celu zawarcia i/lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.3. OBOWIĄZEK PRAWNY: w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c), w zakresie realizacji obowiązków ustawowych, w tym przepisów o rachunkowości dla celów podatkowych i rachunkowych.

3.4. UZASADNIONY INTERES: w celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnione interesy polegają na prowadzeniu działań statystycznych, raportowania wewnętrznego, archiwizacji, realizacji zasady rozliczalności przetwarzania danych, marketingu bezpośredniego.

 

4. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane będą przetwarzane, a następnie przechowywane, przez czas niezbędny do realizacji celów, w których są wykorzystywane, w sposób opisany w pkt. 3., w szczególności zgodnie z prawem oraz czas przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującym prawem.

Informujemy, że Państwa dane możemy pozyskiwać z bazy danych GUS, CEIDG i KRS, a także z Państwa stron internetowych bądź innych powszechnie dostępnych źródeł.

 

5. DLACZEGO NALEŻY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. w przypadku pozyskania zgód, prowadzenia przez Państwa korespondencji, woli zawarcia umowy/usługi), ale bywa także konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz w celu zawarcia/realizacji umów.

 

6. KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH?

6.1. Dane osobowe są udostępniane osobom trzecim, w szczególności organom bądź osobom/podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych, tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa, związane z realizacją umów lub w razie uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą.

6.2. Udostępnianie danych wiąże się głównie z wykorzystaniem przez Administratora podmiotów, będących odbiorcami danych, świadczących usługi w zakresie administrowania i zarządzania Administratorem, dostawą mediów, obsługi informatycznej, hostingowej, doradczej, a także agencje celne, banki, producenci materiałów, magazyny, kurierzy. Lista odbiorców danych znajduje się w odrębnym załączniku.

 

 

7. JAKIE MACIE PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), jeśli przepisy prawa na to pozwalają, przeniesienia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSÓB W PROCESIE REKRUTACJI I ZATRUDNIENIA
W RAMACH UMOWY O PRACĘ, O DZIEŁO, ZLECENIA.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
KIEDY JESTEŚMY PODMIOTEM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE?

Administratorem Państwa danych osobowych jest PH AMJADI INTENRNATIONAL POL SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Kaszczorze (64-234) Przemęt, ul. Brzoskwiniowa 7, NIP: 923 165 39 36, KRS: 0000301787, zwany dalej Administratorem.

 

2. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możecie Państwo kontaktować się na adres Administratora podany w pkt 1 bądź drogą e-mailową na adres: rodo@amjadi.com

 

3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy oraz w trakcie jej obowiązywania.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f i art. 9 ust. 2 lit. a, b, f, h oraz zgody w oparciu o art. 49 RODO:

3.1. ZGODA – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a, art. 49 RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, jak została ona wyrażona bądź na adres e-mail, przy czym takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.

3.2. UMOWA – w celu zawarcia i/lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 9 ust. 2 lit. a, b, f, h RODO), w szczególności celem zawarcia i wykonania umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej związanej z realizacją usług i ich realizowanie zgodnie z przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań w zakresie procesu rekrutacji, wykonywania umowy.

3.3. OBOWIĄZEK PRAWNY – w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie przetwarzania danych pracowników w zakresie danych szczególnych kategorii zgodnie z obowiązkiem prawnym), w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy oraz spełniania obowiązków przechowywania Państwa danych po zakończonym stosunku pracy, innego stosunku cywilnoprawnego, a także w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości dla celów podatkowych i rachunkowych, ubezpieczeń społecznych i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy czy prawa cywilnego.

3.4. UZASADNIONY INTERES – w celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, która z naszego upoważnienia przetwarza dane osobowe w celach procesu rekrutacyjnego osób współpracujących z Administratorem. Prawnie uzasadnione interesy dot. procesu rekrutacyjnego realizowane przez Nas polegają na oferowaniu Państwu pracy, zlecenia w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, jej wykonywania w oparciu o dane usprawniające funkcjonowanie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzamy Państwa dane w związku z uzasadnionym interesem także w ramach monitoringu poczty służbowej należących do Administratora.

 

4. JAKI MAMY CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz realizacji umowy o pracę, zlecenia przez czas jej trwania oraz przez czas przechowywania Waszych akt pracowniczych w zakresie realizacji umowy o pracę i innych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

5. OKRES PRZETWARZANIA, PRZECHOWYWANIA DANYCH?

5.1. Dane przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu, dla celów rekrutacyjnych przechowywane są przez czas rekrutacji. Jeśli nie mamy zgody na przetwarzanie danych w innych rekrutacjach na przyszłość aplikacje usuwane są po zakończeniu procesu rekrutacji, przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5.2. W przypadku zawarcia umowy o pracę, zlecenia, o dzieło dane będą przetwarzane przez czas wynikający z obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa przechowywania akt pracowniczych, a w przypadku innej umowy cywilnoprawnej związanej z realizacją usług przez czas przewidziany przepisami prawa dla tego rodzaju umowy, a także przez czas wynikający z przepisów prawa o rachunkowości. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do czasu jej obowiązywania.

 

6. DLACZEGO NALEŻY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej związanej z realizacją usług jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy, z czym związany jest także proces rekrutacji, na który Państwo złożyliście aplikację bądź na poczet przyszłych rekrutacji zgodnie z Państwa zgodą. Jeśli Państwo nie podadzą tych danych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy, a także świadczenie na Państwa rzecz świadczeń przez Administratora.
W przypadku zgody – przekazanie danych jest dobrowolne.

 

7. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, w oparciu o Państwa wyraźną zgodę wyłącznie w celu realizacji usług na rzecz Kontrahentów Administratora i naszych Współpracowników ze spółek współpracujących z nami.

W przypadku korzystania przez nas z umownych klauzul bądź zgód Pracowników informujemy, że zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia danych, a także na wniosek osoby udzielimy za pośrednictwem współpracowników bądź kontrahentów kopię danych.

 

8. KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH?

Odbiorcami danych osobowych są osoby trzecie, w szczególności partnerzy współpracujący
z Administratorom, Klienci, a także podmioty zajmujące się obsługą informatyczną systemu i sprzętu Administratora (serwis IT), wspierające Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną (np. audytowe, prawne, BHP, podmioty przetwarzające dane w ramach umowy powierzenia danych, podmioty świadczące usługi IT, zakłady ubezpieczeniowe, banki, hostingodawcy.

Lista odbiorców danych znajduje się w odrębnym załączniku.

 

9. JAKIE MACIE PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych, przenoszenia danych, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), jeśli przepisy prawa na to pozwalają, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.